تست سلامت روان

اگر در صف ايستاده باشيد و كسي از بيرون بيايد و جلوي شما بايستد، به او اعتراض نمي كنيد.

آيا برايتان دشوار است كه از يك دوست بخواهيد براي شما كاري انجام دهد؟

اگر رئيس يا ناظر شما درخواستي بكند كه به نظر شما غيرمنطقي باشد، آيا «نه گفتن» برايتان سخت است؟