تست شخصیت

معرفی کردن خودتان به دیگران برایتان سخت است ؟

اگر دوستي از شما تقاضايي بكند كه به نظرتان غيرمنطقي باشد ، قادر هستيد كه درخواست او را رد كنيد؟

آيا عقايد و نظرات خود را راحت براي ديگران بيان مي كنيد؟

تست شخصیت
شما شخصیت مناسبی دارید